Investice

investice

Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření (III. pilíř)

Doplňkové penzijní spoření nebo také III. pilíř je dobrovolné spoření občanů podporované státem formou státních příspěvků. Doplňuje základní průběžný systém (tzv. I. pilíř) a Důchodové spoření (tzv. II. pilíř). Forma účasti je dobrovolná a účastník má právo opakovaně měnit zvolenou strategii spoření. Doplňkové penzijní spoření je tvořeno volitelnou výší příspěvku zaměstnance i zaměstnavatele. Od měsíčního příspěvku min. 300 Kč navíc přispívá stát příspěvkem v rozmezí 90-230 Kč dle výše příspěvku zaměstnance. Od příspěvků přesahujících 12 000 Kč ročně vzniká nárok pro získání daňového odpočtu viz. tabulka

Měsiční přispěvek 100 300 500 700 1000 1500 2000
Státní přispěvek 0 90 130 170 230 230 230
Daňové odpočty 0 0 0 0 0 6000 12000

Po dovršení spoření si klient může zvolit formu výplaty naspořených prostředků, a to buď jednorázovým vyrovnáním, nebo jedním z typů penze. V případě potřeby lze požádat o výplatu naspořených prostředků již po 2 letech spoření. V tomto případě však penzijní společnost vrací státní příspěvky Ministerstvu financí ČR. Na všechny úspory je dědický nárok, jak v době spoření, tak v době výplaty penze, pokud se jedná o penzi na dobu určitou.

Důvody, proč si spořit ve III. pilíři

 • Státní příspěvek až 2 760 Kč ročně
 • Pravidelné zhodnocování úspor Penzijní společností
 • Daňové výhody pro klienta i zaměstnavatele
 • Možnost získání příspěvků od zaměstnavatele (do 30 000 Kč ročně bez odvodů a daní)
 • Flexibilita (snížení příspěvku, přerušení placení)
 • Nejširší možnosti výplaty (odbytné, jednorázové vyrovnání, penze na dobu určitou, doživotní penze)
 • Délka spoření není časově omezena, ale může být ukončena kdykoliv po dvou letech spoření.
 • Prostředky při úmrtí připadají určeným osobám, které si klient zvolil

Ochrana úspor v doplňkovém penzijním spoření

 • Finanční prostředky ve fondech doplňkového penzijního spoření jsou odděleny od majetku správce – penzijní společnosti.
 • Penzijní společnosti stejně jako ostatní finanční instituce (banky, pojišťovny, investiční společnosti), které nakládají s úsporami obyvatel, musí činit tak, aby neohrozily tyto svěřené úspory. Obezřetnost při nakládání s financemi kontroluje státní dozor – Česká národní banka
 • Česká národní banka tak mj. kontroluje původ kapitálu penzijních společností, bezúhonnost a profesionální odbornost vedoucích pracovníků, smlouvy s dodavateli, schvaluje změny majitelů penzijních společností a schvaluje depozitáře fondů penzijní společnosti.
 • Každá penzijní společnost musí uzavřít smlouvu s depozitářem. Depozitářem je banka, která má veškerý majetek fondů (úspory klientů) v úschově.

Výplata prostředků

Starobní penzi je možné vyplatit 5 let před dosažením věku potřebného pro získání starobního důchodu ze základního důchodového pojištění (I. pilíř).

Invalidní penze je klientovi vyplacena po přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, pokud hradil příspěvky alespoň 36 měsíců.

Nárok na výplatu odbytného klientovi vzniká v případě, že si spořil alespoň 24 měsíců.

Typy dávek:

 1. starobní penze na určenou dobu (min. 3 roky),
 2. invalidní penze na určenou dobu (min. 3 roky),
 3. jednorázové vyrovnání,
 4. odbytné,
 5. úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi,
 6. úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu (min. 3 roky).

Účastník může zvolit kombinaci výplaty jednorázového vyrovnání a jedné z dávek 1, 2, 5 nebo 6.

Výsluhová penze zůstává pouze u transformovaného fondu, v nových fondech není.

Dědictví

 • Úmrtí ve spořicí fázi
  • Odbytné (kdykoliv od zahájení spoření) – oprávněným osobám i dědicům je vyplaceno bez státních příspěvků.
  • Jednorázové vyrovnání (je-li smlouva v nároku) – oprávněné osoby ho dostanou i se státními příspěvky, dědicové bez nich.
 • Úmrtí ve výplatní fázi
  • Penze s výplatou na dobu určitou náleží oprávněné osobě. Pokud není stanovena, jsou prostředky předmětem dědictví. Oprávněné osobě i dědici je penze vyplacena formou jednorázového vyrovnání.
  • Penze na dobu neurčitou náleží jen účastníkovi.

 

Transformovaný fond

Transformovaný fond vznikl z dříve sjednaného penzijního připojištění se státním příspěvkem, a to změnou legislativy od 1. 1. 2013. Nová společnost spravuje v tzv. transformovaném fondu všechny dosavadní smlouvy o penzijním připojištění.

Vznik transformovaného fondu nemá vliv na dosavadní práva, povinnosti a nároky plynoucí ze smluv uzavřených před 1.1.2013 (Smlouvu o penzijním připojištění bylo možné uzavřít nejpozději 30. 11. 2012). Všechny výhody Vašeho spoření zůstávají zachovány.

Spoření v transformovaném fondu je i nadále jeden z nejvýnosnějších a zároveň nejbezpečnějších způsobů pravidelného investování. Hlavním cílem je zvýšit klientovy příjmy v poproduktivním věku nad úroveň státního důchodu o prostředky, které mu bude penzijní společnost vyplácet. Při klesajícím poměru státního důchodu ke mzdě umožňuje penzijní připojištění zachovat dostatečnou životní úroveň i po odchodu do důchodu.

Hlavní výhody spoření v transformovaném fondu:

 • Státní příspěvek až 2 760 Kč ročně
 • Pravidelné zhodnocování úspor penzijní společností (garance nezáporného zhodnocení)
 • Daňové výhody pro klienta i zaměstnavatele
 • Možnost získání příspěvků od zaměstnavatele (do 30 000 Kč ročně bez odvodů a daní)
 • Bezpečné uložení vkladů (dozor Ministerstva financí ČR, ČNB)
 • Flexibilita (změna příspěvku, apod.)
 • Výsluhová penze
 • Nejširší možnosti výplaty (odbytné, jednorázové vyrovnání, pravidelná penze)
 • Státní příspěvky a daňové výhody

Výše státního příspěvku závisí na vašem měsíčním příspěvku. Maximální státní příspěvek ve výši 230 Kč měsíčně se vztahuje na měsíční příspěvek klienta 1000 Kč a vyšší. Státní příspěvek je poskytován po celou dobu spoření. Takto můžete každý rok získat až 2 760 Kč.

Daňové výhody z placených příspěvků klienta

Část příspěvků, která ročně přesáhne 12 000 Kč, lze uplatnit jako odpočet ze základu daně z příjmů. Ročně si můžete odečíst až 12 000 Kč. V praxi to znamená, že takto můžete každý rok na daních ušetřit až 1 800 Kč.

Uplatnění odpočtu ze základu daně je jednoduché. Po skončení kalendářního roku vám automaticky společnost zašle potvrzení o výši zaplacených příspěvků spolu s návodem, jak v tomto případě postupovat. Nemusíte vyplňovat daňové přiznání, odpočet za vás může uplatnit váš zaměstnavatel.

Optimální výše vašeho měsíčního příspěvku pro získání maximální státní podpory je tedy 2 000 Kč.

Výplata z Transformovaného fondu

Všechny typy dávek lze vyplatit jednorázově (tzv. jednorázovým vyrovnáním). Na všechny úspory je dědický nárok jak v době spoření, tak v době výplaty penze, pokud se jedná o důchod na dobu určitou.

Odbytné: V případě potřeby lze požádat o výplatu naspořených prostředků již po 12 měsících spoření. V tomto případě však penzijní společnost vrací státní příspěvky Ministerstvu financí ČR.

Výsluhová penze: Sjednání výsluhové penze doporučujeme především klientům mladším 45 let. Nárok na její výplatu totiž vzniká bez ohledu na dosažený věk po 15 letech spoření. Klient má nárok na výplatu až poloviny všech úspor, a to včetně státních příspěvků. Ve spoření se následně pokračuje dále až do dosažení nároku na starobní penzi. Spoření na konto výsluhové penze není ze zákona povinné, sjednává se na žádost klienta.

Starobní penze: Podmínkou výplaty této základní penze je dosažení věku 60 let a placení příspěvků po dobu 5 let.

Pozůstalostní penze je určena pro zabezpečení blízkých v případě úmrtí klienta. Je vyplácena tzv. oprávněným osobám určeným ve smlouvě o penzijním připojištění, na kterou bylo spořeno alespoň tři roky. Výplata je možná v případě, kdy klient ze svého spoření nepobíral žádnou pravidelnou penzi, popř. zvolil variantu výplaty penze právě s pozůstalostní penzí.

Invalidní penze: Jde o předčasnou výplatu naspořených prostředků v situaci, kdy klient spořil alespoň tři roky a byl mu přiznán invalidní důchod třetího stupně.

Ochrana úspor v transformovaném fondu

Finanční prostředky v transformovaném fondu jsou odděleny od  majetku správce. Penzijní společnosti stejně jako ostatní finanční instituce (banky, pojišťovny, investiční společnosti), které nakládají s úsporami obyvatel, musí činit tak, aby neohrozily tyto svěřené úspory. Obezřetnost při nakládání s financemi kontroluje státní dozor – Česká národní banka. Česká národní banka tak mj. kontroluje původ kapitálu penzijních společností, bezúhonnost a profesionální odbornost vedoucích pracovníků, smlouvy s dodavateli, schvaluje změny majitelů penzijních společností a schvaluje depozitáře fondů penzijní společnosti. Každá penzijní společnost musí uzavřít smlouvu s depozitářem. Depozitářem je banka, která má veškerý majetek fondů (úspory klientů) v úschově. Každou transakci s majetkem ve fondech realizuje penzijní společnost s kontrolou a plnou odpovědností depozitáře. Ten tak průběžně zajišťuje kontrolu všech finančních transakcí.

Kalkulátor doplňkového  penzijního spoření

Vstupní údaje
Pravidelný vklad
Doba spoření let
  Státní příspěvek Snížení základu daně z příjmů Celkem naspořeno
Za celé pojištění      

 

Finanční služby propagované a nabízené na tomto webu poskytuje společnost STING Finance s. r. o. a zde uvedení poradci jako fyzické osoby, kteří jsou v oblasti: společnosti SAB servis s.r.o., IČO: 24704008, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Jungmannova 748/30, PSČ 11000. Tuto skutečnost je možné ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky na http://www.cnb.cz/cnb/jerrs, kde také najdete aktuální podrobnosti o registraci a jejím rozsahu